Algemene voorwaarden - TRIXXIE-tablets

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en/of diensten en aankopen via de webshop van Digital Monitoring Systems NV met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ondernemingsnummer 0819.938.327, www.trixxietablet.be (hierna “TRIXXIE”) aan de Klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.
1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien TRIXXIE deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van een koopovereenkomst met TRIXXIE, schriftelijk dan wel via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 13 van de voorliggende algemene voorwaarden.
1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs
2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief B.T.W.).
2.2. TRIXXIE behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. TRIXXIE kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Bestelling
De overeenkomst tussen de Klant en TRIXXIE komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.
Voor gewone schriftelijke bestellingen wordt de bestelling geplaatst door het ondertekenen van de bestelbon.
Voor bestellingen via de webshop wordt de bestelling geplaatst wanneer de Klant de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt.

Artikel 4: Betaling
4.1. Betaling gebeurt door overschrijving, dan wel elektronisch via credit of debet kaart.
Het abonnement op de applicatie zal door de Klant d.m.v. domiciliëring betaald worden.
De betalingsprovider voor de webshop van TRIXXIE is Mollie B.V., met maatschappelijke zetel te 1016EE Amsterdam, Keizersgracht 313 (Nederland), KVK-nummer 30204462.
4.2. De facturen van TRIXXIE zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR per factuur.
4.3. Alle protesten m.b.t. de facturatie dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van TRIXXIE d.m.v. aangetekende zending en dit binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum.
4.4. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
4.5. In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt TRIXXIE zich het recht voor de dienstverlening stop te zetten, de toegang tot en het gebruik van de applicatie onmogelijk te maken en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte goederen blijven eigendom van TRIXXIE zolang de volledige prijs niet is betaald.

Artikel 6: Risico
Op factuurdatum gaan alle risico’s over op de Klant en zijn alle kosten ten laste van de Klant.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
Enkel en alleen TRIXXIE is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. haar product(en). Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van TRIXXIE overgedragen aan de Klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 8: Levering
8.1. Indien de goederen geleverd worden aan de Klant, gebeurt de levering op het door de Klant meegedeelde adres. De hieraan verbonden kosten van levering (en eventueel transport) worden aangerekend aan de Klant.
8.2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. De Klant kan TRIXXIE enkel aansprakelijk stellen in geval van opzet of bedrog.
Bovendien kan TRIXXIE enkel aansprakelijk worden gesteld voor bewezen directe schade. In geen enkel geval kan TRIXXIE aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade.
9.2. In elk geval wordt het bedrag van enige schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door TRIXXIE voor de betreffende levering werd gefactureerd en ontvangen, behoudens in geval van opzet.
9.3. TRIXXIE heeft met betrekking tot de levering van goederen en eventuele diensten aan de Klant een loutere inspanningsverbintenis.
TRIXXIE biedt geen garanties m.b.t. de (foutloze) werking van haar producten, maar tracht dit in de mate van het mogelijke wel te faciliteren.
Voorts geeft TRIXXIE geen garanties dat haar applicatie vrij zou zijn van mogelijks schadeverwekkende elementen of virussen of dat er in geen enkel geval een technische uitval zou mogelijk zijn. TRIXXIE draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de applicatie.
Bovendien draagt TRIXXIE geen enkele verantwoordelijkheid inzake enig ongepast of oneigenlijk gebruik dat gemaakt zou worden van de applicatie en/of enige schade die door dit ongepast of oneigenlijk gebruik veroorzaakt zou worden.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
De integrale inhoud van de website en webshop van TRIXXIE en haar product(en), met inbegrip van o.a. merken, logo’s, data, teksten, beelden, … is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. TRIXXIE is en blijft steeds de enige eigenaar van deze intellectuele eigendomsrechten en draagt deze op geen enkel ogenblik over aan de Klant, tenzij partijen hieromtrent schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen zouden komen.

Artikel 11: Herroepingsrecht
Wat betreft de bestellingen die geplaatst worden via de webshop beschikt de Klant conform de bepalingen van Boek VI, Titel 3, Hoofdstuk 2, over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.
De concrete werkwijze om dit herroepingsrecht uit te oefenen kan de Klant terugvinden in het document ‘Herroepingsvoorwaarden’ zoals opgenomen op de website van TRIXXIE.

Artikel 12: Overmacht
In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, technische storingen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, pandemie/epidemie, beperkingen opgelegd door de overheid etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat TRIXXIE niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is TRIXXIE niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van TRIXXIE worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 13: Uitdrukkelijke aanvaarding
Het plaatsen van een bestelling bij TRIXXIE is enkel mogelijk indien de Klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de huidige algemene voorwaarden op de betreffende overeenkomst. Hiertoe zal de Klant de checkbox naast de vermelding “Akkoord met de Algemene Voorwaarden” schriftelijk dan wel digitaal, dienen aan te vinken.

Artikel 14: Klachten
14.1. Eventuele klachten betreffende zichtbare gebreken dienen TRIXXIE te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen twee (2) kalenderdagen na levering.
14.2. Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken dienen TRIXXIE te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen vijf (5) kalenderdagen na ontdekking van het verborgen gebrek.

Artikel 15: Overlijden Klant
In geval van overlijden van de Klant, dienen de nabestaanden dit zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven te melden aan TRIXXIE.

Indien er met de Klant een koopovereenkomst werd gesloten met een abonnement op de applicatie, zal TRIXXIE gerechtigd zijn om abonnementsgelden aan te rekenen tot en met de maand volgend op de maand waarin zij op de hoogte werd gesteld van het overlijden.

Artikel 16: Bescherming van persoonsgegevens
16.1. TRIXXIE past naar best vermogen de regels inzake GDPR toe en tracht een adequate bescherming van persoonsgegevens te voorzien door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.
Bovendien zal zij, waar nodig, verwerkersovereenkomsten conform artikel 28 GDPR afsluiten.
16.2. De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan TRIXXIE werden verzameld in overeenstemming met de GDPR.
Bijgevolg zal de Klant TRIXXIE integraal vrijwaren en op eerste verzoek vrijwillig tussenkomen in een gerechtelijke procedure ingeval TRIXXIE enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens in het kader van het gebruik van de producten werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door TRIXXIE.
16.3. Voor het overige zijn de bepalingen zoals opgenomen in de Privacy Policy van TRIXXIE, raadpleegbaar op www;trixxietablet.be van toepassing.

Artikel 17: Toepasselijk recht en rechtsmacht
17.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen TRIXXIE en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
17.2. TRIXXIE wenst de Klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.
17.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd.
Een gerechtelijke procedure zal de enige manier zijn voor de beslechting van welke geschillen dan ook tussen TRIXXIE en de Klant.